VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

1. Betingelser og godkendelse
Medmindre andet er fastsat skriftligt, sælges POLAR produkter under følgende betingelser:

Vilkår og betingelser gælder for al handel mellem POLAR TOOLS A/S (herefter POLAR) og kunden.
Enhver afvigelse fra disse vilkår og betingelser kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbudsmateriale
Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver POLARs ejendom. Kunden må ikke uden POLARs skriftlige samtykke gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

3. Priser
Priser og produkter kan ændres uden varsel.
Priser, som accepteres på ordren er underlagt regulering af sælgers priser på tidspunktet for forsendelsen.

Priser inkluderer ikke salg, forbrugsafgift, kommunale, statslige eller andre statslige afgifter.
Alle tilbud og bekræftelser er underlagt korrektion for tryk- eller skrivefejl.

Priser angives altid ekskl. moms. Medmindre andet er angivet, angives priser i danske kroner.

Priser på varer, der ikke skal leveres med det samme, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller ligende. Har sådanne ændringer fundet sted, er POLAR berettiget til at genforhandle tidligere aftalte priser.

4. Returpolitik
Pakning er inkluderet i prisen, og vil ikke blive krediteret, hvis returneres.

5. Levering
Levering finder sted i henhold til Incoterms 2010 ”FCA, Vejle”, hvorefter køber bærer risiko og fragt- / forsikringsomkostninger.

Kunden kan ikke fremsætte erstatningskrav i anledning af forsinket levering.

Fra tidspunktet for levering til transportøren, bærer køber alle risici for varen, og POLAR kan ikke holdes ansvarlig for skader, opstået under transport.

6. Betaling og renter
Den aftalte købesum skal betales i henhold til de aftalte betalingsbetingelser.
Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, sker levering mod samtidig kontant betaling af købesummen.
Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.
Skriftlig 1. rykker udsendes 2 dage efter forfald. Efter yderligere 7 dage udsendes skriftlig 2. rykker med gebyr på kr. 250,-

7. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten over det solgte forbliver hos POLAR, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

8. Mindstekøb
Minimumsbeløbet hos POLAR er brutto kr. 300,-
Overstiger bestillingen ikke dette beløb, pålægges et gebyr på kr. 75,-

9. Kreditering / Returnering af varer
POLAR tager kun det solgte retur mod forudgående skriftlig aftale herom med kunden. Returvarer krediteres med fradrag af 20%.

Kunden sørger selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko. Kunden fremsender kopi af faktura for varerne til POLAR.

10. Reklamation
Reklamation skal være meddelt POLAR senest 8 dage efter varemodtagelsen.

11. Produktansvar
POLAR er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af POLAR eller andre, som POLAR har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. (se “Bekendtgørelses lov nr. 371 – lov om produktansvar”).

POLAR er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er POLAR ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

Kunden skal holde POLAR skadesløs i den udstrækning, at POLAR pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og forsådan tab, som POLAR efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor kunden.

POLARs ansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,00 ved tingsskade.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. POLAR og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Indbyrdes forhold mellem POLAR og kunden skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting iht. nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
POLAR er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, natur-katastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra under-leverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for POLAR®s kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.

Foreligger der efter POLARs skøn en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed. Såfremt POLAR, efter at have modtaget meddelelse om leveringshindring, påregner, at denne vil vare yderligere 3 måneder eller mere, er såvel kunden som POLAR berettiget til enten straks eller senere at annullere afgivne tilbud og hæve indgået ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

13. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem POLAR og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Vejle

Vejle, 8. Juni 2017

POLAR TOOLS A/S