SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR POLAR TOOLS A/S

1. Anvendelse
Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse ved enhver samhandel mellem POLAR TOOLS A/S (i det følgende POLAR) og kunden.
Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser kan kun foretages ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbudsmateriale
Afgiver POLAR tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til POLAR senest 10 uger fra tilbuddets dato.

Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver POLARs ejendom. Kunden må ikke uden POLARs skriftlige samtykke gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

3. Priser
Alle priser er, hvor andet ikke er angivet, i danske kroner og eksklusive moms.

Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende. Har sådanne ændringer fundet sted, har POLAR ret til genforhandling af tidligere aftalte priser.

4. Levering
Levering finder sted i henhold til Inco terms 2020 ”FCA, Vejle”, hvorefter køber bærer risiko samt fragt- og forsikringsomkostninger.

Kunden kan ikke efterfølgende fremsætte erstatningskrav begrundet ved forsinkelse.

5. Betaling og renter
Den aftalte købesum skal betales i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, sker levering mod kontant betaling af købesum.

Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 150,-.

6. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten over det solgte forbliver hos POLAR, indtil købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

7. Håndteringsgebyr
Ordrer under kr. 500,- netto tillægges et håndteringsgebyr på kr. 65,-

8. Kreditering / Returnering af varer
POLAR tager kun det solgte retur mod forudgående skriftlig aftale herom. Returvarer krediteres med fradrag af 20 % af oprindelig salgspris.

Kunden returnerer det solgte for egen regning og risiko. Kunden fremsender kopi af faktura for varerne til POLAR.

9. Mangler og reklamation
Ved leveringer skal køber straks gøre POLAR opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

10. Produktansvar
POLAR er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af POLAR eller andre, som POLAR har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau (jf. ”Bekendtgørelseslov nr. 371 om produktansvar”).

POLAR er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a)  På fast ejendom eller løsøre, hvor skade forvoldes, medens det solgte, er i kundens besiddelse.

b)  På produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter, som følge af det solgte, forårsager.

 I intet tilfælde er POLAR ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

Kunden skal holde POLAR skadesløs såfremt, at POLAR pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og for sådant tab, som POLAR efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for.

POLARs ansvar kan aldrig overstige kr. 1.000.000,00 ved tingsskade.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. POLAR og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Indbyrdes forhold mellem POLAR og kunden skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting med reference til disse salgs- og leveringsbetingelser.

11. Ansvarsfrihed (force majeure)
POLAR er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra under-leverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for POLAR’s  kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.

Foreligger der efter POLAR’s vurdering en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed. Såfremt POLAR efter at have modtaget meddelelse om leveringshindring, påregner, at denne vil vare yderligere 3 måneder eller mere, er såvel kunden som POLAR berettiget til enten straks at annullere afgivne tilbud og hæve indgået ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parterne.

12. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem POLAR og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Vejle.

Vejle, den 1. januar 2022

POLAR TOOLS A/S